......

 

ALAP LÉGSZENNYEZETTSÉG FOGALMA ILLETVE BESZEREZHETŐSÉGE

 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet             

Az  alap légszennyezettség  tudományos igényű meghatározásának gyakorlata:

Az  alap légszennyezettség definícióját a 4/2011. (I. 14.) VM rendelete írja elő./

Mivel az  alap légszennyezettség értékeit a rendelet  melléklete a szükséges  részletességgel nem adja meg,  ill. 2 évenkénti frissítéséről nem  intézkedik, célszerű a gyakorlatban előforduló főbb esetekre, a rendeletből kiindulva,  levegőkörnyezeti szakemberek sokéves tapasztalatait  néhány pontban összefoglalni 

1        Az  alap légszennyezettség megállapításánál  kiindulópont a 306/2010 (XII.23.)              

2        OLM  állomások szűkebb körzetében  az ott mért adatok éves  átlagértékét kell alkalmazni.

3         Amennyiben  a  mért adatokat közeli  gépkocsi forgalom,  vagy közeli nagyobb forrás  szennyezőhatása  befolyásolja , ezen  direkt hatásoktól az adatokat mentesíteni kell.

A fentiektől eltérő speciális esetekben az illetékes Felügyelőség terepmérést írhat elő. Terepmérés időtartama több hónap,  esetleg év, ez nehézséget okozhat a tervezés és létrehozás határidejének betartásánál. A fenti probléma feloldását levegőkörnyezeti tapasztalattal rendelkező szakemberek  - figyelembe véve, hogy az  ország területének csak töredék részén van  OLM mérőállomás és reprezentatív, több hónapig, évig tartó terepen végzendő mérések költsége csillagászati összegekbe kerül - a következőkben látják:

A nyilvánvaló megoldás  településekre városi alap légszennyezettség térképek szerkesztése és ezek  2 évenkénti frissítése. Hasonló elvek vonatkoznak a regionális alap légszennyezettség  térképeinek létrehozására is.  

A  településeken végzett mérések  adatai alapján sem készíthető közvetlenül  térkép, szükséges   a mért értékekhez közeli, gépkocsi forgalom szennyező hatásától való mentesítés  ( Pl az Erzsébet kőrúton mért  több mg CO nem jellemző az egész kerületre és a mellékutcákra, belső udvarokban ennek csak töredéke).

Az alap légszennyezettség lényege a telepítendő forrás  körzetében lévő szomszédos forrásokból származó és több km2  területre  (városinál néhány km2, regionálisnál néhány  10,   ill. 100 km2 – re) vonatkozó  éves átlagérték. Indokolt  továbbá a mért és direkt hatástól mentesített  koncentráció adatoknak az egész településre való  interpolálása. Ehhez szükség van a hazánkban még mindig nem kellő súllyal  elfogadott emisszió kataszterek létrehozására.Emisszió kataszter bemutatása


Tudományos igénnyel a mért immisszió adatoknak külföldön már sok évtizede ismert és  a gyakorlatban alkalmazott egyetlen interpolációs segédeszköze az emisszió

A fentiek alapján a rendeletet figyelembevevő, azt a levegőkörnyezeti tudomány lehetőségei szerint de a gazdaságossági szempontokat sem elhanyagoló megoldás röviden összefoglalva a Szükség van a városi és a regionális alap légszennyezettség térképes formában való elkészítésére az OLM állomásoknál mért adatok alapján, a mért adatoknak szükség szerint, a közeli források direkt hatásától való mentesítésére, emisszió kataszterek készítésére, majd az említett adatoknak ezen kataszterek figyelembe vételével való interpolálására. Így szolgáltathatók a felhasználók számára  a rendelet által előírt  alap légszennyezettség adatok, viszonylag  alacsony  költségkihatás mellett.

Az alap légszennyezettség (Baseline airpollution)  fogalomkörét és meghatározásának metodikáját a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendeletek határozzák meg. Megkülönböztetünk városi,  és regionális alap légszennyezettségi kategóriákat.  A fenti kategóriák beszerezhetőségét, meghatározásának metodikáját, az alábbiakban részletezzük:                                                                       

A metodika felhasználását az Eu modellező központ is elfogadta a Transmission-HNS modellünk számára  http://pandora.meng.auth.gr/mds/showlong.php?id=48#d_30

 

A városi alap légszennyezettség:

A városi alap légszennyezettség  értékek (urban baseline air pollution) a fővárosra, 2006-ra állnak  rendelkezésre.  Beszerezhetők NO2, SO2, CO, PM10, PM 2,5  szennyezőanyagokra a vizsgált terület közvetlen környezetét lefedő alap légszennyezettség térképszelvény formájában, fajtánként 66.000 Ft netto költségért.

A városi alap légszennyezettség térképek a 2006.  évi OLM adatok,  továbbá az ANTSZ sűrűbb hálózatban végzett korábbi mérései alapján készültek, a mérőállomásokhoz  közeli forgalom és a nagy szennyezőkibocsátók direkt hatásától mentesítve. Az így készített városi alap légszennyezettség adatok interpolálása a település teljes területére a hasonló szennyezőanyag emisszió kataszterének figyelembe vételével történt.

NO2 Bp kivágás  SO2 Bp kivágás   PM 10 Bp kivágás

A fővároson kívül,  más településekre hasonló alap légszennyezettség térképek készítése, és adatok beszerezhetősége jóval bonyolultabb és költségesebb, mivel szükség van az OLM adatokon kívül a település emisszió kataszterének elkészítésére is.

 Regionális alap légszennyezettség :                                                                                                     Regionális alap légszennyezettség térképszelvények SO2, NO2, PM 2,5 szennyezőanyagokra beszerezhetők  a vizsgált terület körzetére térképenként és szennyezőanyagonként netto 66.000 Ft összegért. A térképek kétévenként frissítésre kerülnek. Készítésüknél kiindultunk az ország aktuális emissziókataszterének felhasználásával az EMEP által végzett modellszámításokból . A számítások eredményeit a hazai regionális állomásokon végzett mérések éves átlagértékei alapján validáltuk

 

alap légszennyezettség  fokozatokban bemutatott térképkivágatai. 

MO no2 kivágat  MO SO2 kivágat  MOPM2,5 kivágat 

       A felhasználók felé fokozatok helyett  természetesen numerikus koncentráció értékeket szolgáltatunk.

 

Alacsony terheltségű területekre (kritérium az alábbi táblázatban ) új forrás telepítéséhez a szomszédos forrásokból keletkező alap légszennyezettség számítása meteorológiai modellel, OLM adatok hiányában.

 

 

Regionális beépítetlen területekre az alábbi táblázat szerinti,  a szennyezőanyagnak a felső vizsgálati küszöb érték alatti terhelése esetén lehet csak az alap légszennyezettséget meteorológiai modellezéssel számítani*. Ezekre a területekre alap légszennyezettség térkép szelvényeket előzetes megbízás alapján készítünk. Szükségesek hozzá az érintett kistérség körzetében  a már meglévő szennyező források  adatai,  melyek az illetékes felügyelőségnél szerezhetők be, továbbá  kell a  területre jellemző regionális alap légszennyezettség mértéke ( lásd előző pont).   A  TR1.1  modellel végezhető számítások alkalmasak a  vizsgált  forráson kívüli, alap légszennyezettséget kialakító szennyező hatások modellezésére, mely hatás természetesen a regionális alap légszennyezettségre tevődik rá. Lehetséges továbbá a  vizsgált forrásnak a számított alapterheléshez való  szuperponálódásának számítása is, ( lásd  az alábbi ábrákat)

 

15 x 15 km2 kistérségen   az alábbiakban bemutatunk  1  tervezett  magas és 6 szomszédos meglévő kis kibocsátású forrás  éves átlagban várható terhelő hatását a regionális alaplégszennyezettség  figyelembe vételével. 

1  1

1.ábra. 6 szomszédos forrásból származó éves átlagos szennyező hatás a tervezett forrás hatása nélkül, regionális alap légszennyezettséggel együtt ( = a kistérség meteorológiai modellel számított alap légszennyezettség)                                                      

2.ábra. A tervezett és a meglévő szomszédos források együttes várható szennyező hatása a  regionális  alap légszennyezettséggel együtt, éves átlag.

 

Megjegyzés: modellezésen kizárólag meteorológiai,  matematikai szimuláció értendő. Mivel a természetes környezetben az éves átlagos légszennyeződés kialakulásában a természeti erőforrások évi járása ( szél, napsugárzás, léghőmérséklet, légnedvesség hatásai ), vesznek részt, az alap légszennyezettségnek egy 1m x 1m x 3m kiterjedésű szélcsatornában végzett fizikai modellezése természettudományi szempontból nem értékelhető.

 

 

                                                * Légszennyezettségi Agglomerációk és Zónák Típusai és Besorolásuk Kritériumai

                                               (4/2002 (X.7.),  14/2001 (V.9.) 1.1 m.,  17/2001 1.m.,  21/2001 (II.14.) 3.m. ill. 7.§ (5) b.Korm.rendeletek)

    Zóna tipusok  Besorolási                          Légszennyező Anyagok ug/m3                                                     MÉrés v.                                                                     4/2002.1.m.    Kritérium     Kén-dioxid            Nitrogén-dioxid     Szén-monoxid         Szilárd, PM10           Benzol  MOdellezés:TR1.1                               14/2001.4.m.                                                                                                                                                                           17/2001 3.§. 2 b.

                        A        21/2001 7.§ (5) b.*                                                                                                                                                MÉ

                        B                    Határértéket és Tűréshatárt meghaladja                                                                                               MÉ  

                                Tűréshatár    1h=250+62,5 (24)                                                              24h= 50+12,5(35) 

                              14/2001 1.1m.                                     É=40+10                                            É=40+4                      É=5+5  

                      C                  Határérték és Tűréshatár alatt van                                                                                                          MÉ    

                               Határérték      1h=250                    1h=100(18)          1h=10000

                              14/2001 1.1.m. 24h=125(3)              24h=85                 24h=5000                24h=50                     24h=40

                                É=50                       É=40                     É=3000                   É=40                         É=5

                    D                    Felső Vizsgálati Küszöb és Határérték  között van                                                                             MO, MÉ

                                 Felső Küszöb  :24h=75(3)      1h=70(18)             8h=3500                24h=30(7)

                                                                 É=32                                                     É=14                        É=3,5

                                 17/2001 1. m.   ÖK:12                   Ök: É=24  

                    E                      Alsó és Felső Vizsgálati Küszöb között van                                                                                      MO,MÉ

                                Alsó Küszöb     :24h=50(3)       :1h=50(18)           8h=2500                  24h=20(7)     

                                17/2001 1.m.        Ök:É=8                     É=26                                                     É=10                       É=2

                                                             Ök:É=19,                                                                                                                                                                                                                 

                       F                              Alsó  Vizsgálati  Küszöböt nem haladja meg                                                                                 MO

Rövidítések: 1h= 1 órás maximum,  8h= 8 órás maximum, 24h= 24 órás maximum, É= éves átlag,

(  X  ) = határérték túllépés megengedett évi száma,  = egészségügyi, Ök= ökológiai

*Az ország területét a légszennyezettség mértéke alapján a környezetvédelmi és  közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével

 – külön jogszabály szerint – zónákba kell sorolni. Agglomeráció mint különleges zóna, jelölhető ki a

 250000 lakosnál nagyobb, koncentrált népességű területen, illetve olyan 250000 lakosú vagy annál kisebb népességű területen,

ahol a népsűrűség 500 fő/km2, vagy annál nagyobb.

  

         

                    Alap légszennyezettség Fogalmának és Meghatározásának      

                                           Történeti áttekintése
 

Cégünk szakemberei ehhez hasonló vizsgálatokat már többször végeztek. Először nagyobb településekre a 80-as évek elején, az akkori Felügyelőségekkel igen jó együttműködésben (lásd 1.a 1.b 1.c ábra ), majd Magyarországra 1986-ban (lásd 2.a 2.b ábrák), ezekután a Fővárosi Önkormányzat megbízásából emisszió kataszter felmérések és az ANTSZ 2001 évi adatai alapján Budapestre 1999-2001 időszakra (lásd 3.a 3.b 3.c ábrák).

                       1.a ábra                                                1.b ábra                                                    1.c ábra

132   

 

                                       2.a ábra                                                                        2.b. ábra

fig25afig25a

 

21/2001 K.r.. :" A vizsgált légszennyező forrás környezetében kialakult, más források által okozott, jogszabályban meghatározott időtartamra vonatkoztatott átlagos légszennyezettség, amelyhez a vizsgált légszennyező forrás kibocsátásának hatása hozzá adódik."
Részletezve: A háttér szennyezettség azon értéke, melyet a környezetvédelmi hatóság állapít meg a rendelkezésre álló, illetve kiegészítőleg szükségesnek tartott mérések (21/2001 K.r. 7§ (4) Mérési terv) adataiból vagy meteorológiai modell számítások alapján. Mérését olyan pontoknál kell végezni (17/2001.K.r. 3. Melléklet 1.b) pont), ahol a mikrokörnyezetnek a mérést közvetlenül befolyásoló hatása már nem érvényesül, azaz városi háttér (alap) szennyezettség esetén több km2, szmog monitoring min. 100 km2, ökológiai monitoring min. 1000 km2-nyi terület légszennyezettségét jellemezi.
Ebből következik, hogy a korábbi időszakokban az újabb rendeletekkel nem konform mérőhelyekről származó adatokat ( pl. mérő állomás a forgalmas úttól 50 m-nél közelebb volt telepítve) mentesíteni kell a mikrokörnyezet mérést befolyásoló hatásától, mielőtt az alap légszennyezettség meghatározására kivánjuk felhasználni.

Modellezéssel történő meghatározásukra ill. területi megoszlásuk részletezésére (14/2001, 4§ (2) pont), a hivatalos TRANSZMISSZIÓ 1.1 modell alkalmas. A
A fentiek értelmében gyakorlati meghatározásuk a következő: A tervezett forrás közvetlen hatásterületén mért rendelkezésre álló összes reprezentatív levegőminőségi adat éves átlaga.

 


 


                                                   Budapest alap légszennyezettsége

Hatósági döntéshozatal céljára készítették 2002-ben: Dr. Vámos Adrienn, Bobvos János, Feketéné dr. Nárai Katalin és Dr. Titkos Ervin. A munkát koordinálta: Dr. Szepesi Dezső.
Felhasználásra került a Fővárosi ÁNTSZ által 3 éves (1999-2001) időszakban 35 mérőállomásnál végzett levegő minőségi mérések adatai.
Mikrokörnyezeti befolyásoló hatás megállapítása terepbejárás és környezet felmérés (lásd itt a Fogalomkör-ben "Budapesti levegőminőség-mérőhálózat mikrokörnyezetének jellemzése"), gépjármű forgalom számlálás stb. adatai alapján az MSZ 21 459/3, 7 algoritmus alkalmazásával, regresszió számítás és lineáris interpolálás utján történt.
Adat értékelés metodikája: a több km2-re jellemző mértékadó alap légszennyezettség a 21/2001 K.r. 7§. (4) pont, ill. a 17/2001 K.r. Mellékletének 1.b) pont értelmében (részletek: www.levegokornyezet.hu, fogalomkör, alaplégszennyezettség címszavaknál) került meghatározásra.
Fekete számok: A jelentős mikrokörnyezeti hatástól mentesített, több km2-re jellemző 3 éves átlagértékek
Színes izogörbék: Ezek alapján, interpoláció segítségével a Főváros bármely pontjára az alap légszennyezettség megállapítható.
Alap raszter: Közuti közlekedés NO2 emisszió katasztere vagy SO2 esetén az ipari és lakossági fűtés emisszió katasztere.
Budapest nitrogén-dioxid, szén-monoxid és kén-dioxid alap légszennyezettségi térkép szelvényeit az alábbi ábrák szemléltetik .

*Alap légszennyezettségi értékek beszerezhetők a LKGSZ Bt.-nél  Budapest területére NO2, SO2, CO, PM10,  PM 2,5 komponenesekre több éves aktuális mérések alapján ill. az ország bármely pontjára 66 eFt +  ÁFA költségért.

                           3.a ábra                                                        3.b ábra                                                         3.c ábra
---


 

Budapesti levegőminőség-mérőhálózat mikrokörnyezetének jellemzése

RIV (1-27) + Monitor (28-35) hálózat 1999-2001. Készitette: Levegőkörnyezet-gazdálkodási Szaktanácsadó Bt

 

Állo-

más

szám

Cím

Hon-nan szív

Beszí- ma- gassá-

ga, m

Úttest távol-sága,

m

Gépjár-for- galom,

gjm/óra

Környező épületek távolsága, m

Környező épületek magassá-ga, m

Átszel-lőzött-ség mér-téke

Mikrokör-nyezet jel- lemzése

Mikro- környe-zeti hatás %

1

I. Tárnok u. 9-11.

utca

2

3

174

15

8

gyenge

út kétoldalán épületsor

21

2

II. Szabadság út 29.

utca

3,5

13

720

25

9

közepes

előtte fasor

12

3

III. Viziorgona u. 2.

udvar

3,5

10

120

épületek távol vannak

3 – 30

közeli kürtő hatása

16

4

IV. Pozsonyi u. 21-23.

utca

3

51

1620

85

12 – 16

útmenti parko-sítás

4

5

V. Markó u. 18-20.

utca

2,5

9

48

22

12 – 16

gyenge

út kétoldalán épületsor

48

6

VI. Podmaniczky u. 24.

utca

3

3

2220

19

12 – 16

gyenge

út kétoldalán épületsor

54

7

VII. Erzsébet krt. 23.

utca

3

8

2400

27

9 – 12

út kétoldalán épületsor

55

8

VIII. Baross u. 63-65.

utca

3

4

1620

21

3 – 6 – 9

közepes

út kétoldalán épületsor

30

9

VIII. Dugonics u. 17-21.

utca

4

5

120

13

12

gyenge

út kétoldalán épületsor

54

10

IX. Haller u. 7-9

utca

2

6

1260

25

20

közepes

út kétoldalán épületsor

42

11

IX. Friss u. 2.

utca

2

15

108

24

15

egyedül álló panelházak

8

12

XI. Tétényi út 46-48.

utca

2

12

3300

30

8

útszéli fasor

13

13

XII. Konkoly Th. u. 21.

utca

1,8

8

300

épületek távol vannak

4

ritkásán lom-bos fák

8

14

XIII. Margit sziget

utca

2

64

48

19

4

közepes

cserjék és lom-bos fák

32

15

XIII. Váci út 172-174.

utca

6

7

5700

34

12 – 16

közepes

út kétoldalán épületsor

56

16

XIV. Thököly út 97-101.

utca

6

15

3360

32

12

út kétoldalán épületsor

46

17

XV. Fő u. 70.

udvar

3

7

282

21

4

közepes

ritkásan lom-bos fák

33

18

XV. Száraznád u. 2.

tér

2

20

180

33

36

keskeny ját-szótér az útig

21

19

XVI. Centenárium st. 22.

sétány

3

120

360

épületek távol vannak

9

gyenge

cserjék és fák, majd parkoló

7

20

XVII. Ferihegyi út 117.

udvar

2

20

780

33

4

közepes

ritkásan fák és útszéli fasor

22

21

XVIII. Gyömrői út 79-83.

utca

2

12

1063

12

4 – 8

út kétoldalán épületsor

55

22

XIX. Arany J. u. 15-17.

udvar

2,2

17

114

26

4

gyenge

ritkásan lom-bos fák

10

23

XX. Török Flóris u. 89.

utca

3,5

6

216

27

16 – 20

útszéli fasor

7

24

XXI. Mázoló u. 28.

kert

2

25

180

épületek távol vannak

4

kertes házak

17

25

XXI. Karácsony S. u. 17.

sétány

2

50

600

20

4 – 8

mérő és útest közt új épület

6

26

XXII. Bartók Béla u. 4.

utca

4

29

65

42

12 – 16

gyenge

ritkásan fák és útszéli fasor

33

27

XXII. Anna u. 8.

utca

4

7

360

13

8 – 12

közepes

ritkásan fák és útszéli fasor

17

 

 

 

 

Állo-

más

szám

Cím

Hon-nan szív

Beszí- ma- gassá-

ga, m

Úttest távol-sága,

m

Gépjár-for- galom,

gjm/óra

Környező épületek távolsága, m

Környező épületek magassá-ga, m

Átszel-lőzött-ség mér-téke

Mikrokör-nyezet jel- lemzése

Mikro- környe-zeti hatás %

28

III. Laborc u.

utca

4

5

30

épületek távol vannak

4 – 12

útszéli fasor

31

29

Széna tér

utca

4

6

2880

35

18 – 24

gyenge

útszéli fasor

33

30

XXI. Déli u. Csepeli Kórház

udvar

4

3

60

40

12 – 16

közepes

Csepel Művek 400 m-re

4

31

VIII. Baross tér

utca

4

17

2940

36

12 – 16

közepes

terjedelmes térség

32

32

XI. Kosztolányi tér

utca

4

25

3480

59

15 – 21

terjedelmes térség

35

33

V. Erzsébet tér

utca

4

13

2220

27

12 – 15

közepes

túloldalon házsor

19

34

X. Gergely u.

kert

4

32

270

68

30

túloldalon panelházak

6

35

XIV. Illosvai tér

utca

4

16

600

48

4 - 8

útszéli fasor,