A TRANSZMISSZIÓS  RENDSZER   ÉS  ADATGAZDA  KÖZLEMÉNYE

A szabályozás-orientált (1), EU-konform (2), klimatológiailag reprezentatív (3), a 3D mátrix rendszert szakszerűen (4) és jogszerűen (5) felhasználó cégek aktuális checklistája. (A táblázatban foglaltakat a rendszer- és adatgazda naprakészen, folyamatosan  vezeti).


Jogszerű Adattulajdonosok

Beszerzés éve

Adatmátrix

Országos  (O), EOV  pontra,  Régió (R),
Felügyelőség illetékességi területére (F)

KvVM

2001

O

Környezetvédelmi Felügyelőségek

2001

F

Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség

2001

F

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség

2001

F

Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség

2001

F

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség

2001

F

Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség

2001

F

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség

2001

F

Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség

2001

F

Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség

2001

F

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség

2001

F

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség

2001

F

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség

2001

F

Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség

2001

F

Környezetvédelmi Főfelügyelőség

2003

O

HOLOGÉN Kft, Szeged

2001

O

TOTAL Kft, Pécs

2002

O

Országos Meteorológiai Szolgálat

2002

O

BMF RKK MKI

2003

EOV, R

ENVIRO – PHARM Kft.

2003

O, R

SENEX Kft.

2003

O, R

Bakonyi Bauxit Bánya Kft.

2003

EOV, R

WS Atkins Mo. Kft.

2003

O, R

BIO – GENEZIS K.V. Kft.

2003

O, R

OLAJTERV FÖV. TERV. Rt.

2004

O

DENKSTATT HUNGARY Kft.

2004

O, R

COWI Magyarország KH.

2004

O, R

IMSYS Kft.

2005

O, R

ÖKOTREND Kft.

2005

O, R

GYIMI Bt.

2005

O, R

AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Kft.

2005

O, R

Nyugat Mo-i Egyetem Erdőmérnöki kar

2006

EOV, R

Hatás-Kör 2000 Bt. 

2006

O, R

Ökostadt Bt.

2006

O, R

Fővárosi Levegőtisztaság Védelmi Kft.

2006

O, R

Bakonyi Erőmű Zrt.

2007

EOV, R

Mediotech Kft

2007

O, R

Vituki Kutató Intézet

2007

O, R

Epsylon Natura Kft.

2007

O, R

Pataki Kft.

2007

O, R

Mentőöv 2000 Bt.

2007

O, R

Geon System Kft.

2007

O, R

Balogh Bálint

2007

O, R

UTB Envirotech Kft.

2007

O, R

Lovrityné Kiss Beáta

2007

O, R

Dubniczky Gyula

2007

O, R

Környezettechnológia Kft

2008

O, R

Vituki Consult Zrt              

2008

O, R

Cseh Melinda szakértő

2008

O, R

Envex Kft

2008

O, R

Enviroinvest Zrt.

2010

O, R

Hamberger Környezetvédelmi Iroda

2011

O, R

Kronospan-Mofa Hungary Kft

2011

O, R

Alföldi Környezetvédelmi Kft

2011

O, R

Wessling Hungary Kft

2011

Q,R

Holcim Hungary Kft

2011

Q,R

Airmon Kft

2012

Q,R

Pannon Egyetem Veszprém

2012

Q,R

 

Tisztelt Felügyelőségek, Levegőkörnyezeti Szakértők

Külföldi gyakorlatnak megfelelően célszerűnek látszik, hogy a korszerű levegőminőség-modellezés hazai helyzetét időnként áttekintsük, értékeljük.  A  legutóbbi fejlemények és tapasztalatok ismeretében, a helyzet értékelését az alapfogalmak és definíciók előzetes tisztázásával célszerű kezdeni.

A diszperziós modellek két fő csoportját különböztethetjük meg, úgymint a kutatási- és a szabályozás-orientált modellek.

A kutatási modellekkel most nem foglalkozunk. Ezek a téma állapotát előbbre vihetik, publikálás után megvitathatók, de a gyakorlati alkalmazásig általában nem jutnak el. Több száz kutatási modell létezik.

DEFINÍCIÓK

Sz a b á l y o z á s - o r i e n t á l t   m o d e l l  ( 1 )

Adott időszakban az érvényes rendeletek előírásainak megfelelő legjobb szimulációs technikát  és futtatásához  klimatológiai szempontból reprezentatív  3D mátrixokat és paramétereket alkalmaz.

EU – k o n f o r m i t á s   k r i t é r i u m a  ( 2 )
E kritériumot azon modellek működése elégíti ki, amelyek részt vettek az EU diszperziós modellek összehasonlításával foglalkozó munkaülésén, és ott megfeleltek az ottani szigorú követelményeknek. Hazánk a TR1.1 és a Szepesi féle 3D mátrix rendszerrel szerepelt és jó minősítést kapott, ezért a HNS TRANSMISSION megnevezéssel része az EU Modellközpontja által ajánlott szoftvereknek és megtalálható a 26 hasonló európai modell között is :
http://pandora.meng.auth.gr/mds/showlong.php?id=48&MTG_Session=adf3bcc42465a62cf8fde5803c130186 

K l i m a t o l ó g i a i    r e p r e z e n t a t í v i  t á s ( 3 )
A  stabilitási paramétert az alsó  300 méteres légrétegben végzett magassági felszállások legalább 5 évi  adatából  határozza meg, és ehhez a velük egy-időben mért szélirány- és szélsebesség  adatokat  dolgozza fel. Az így nyert mátrixok a közeli környezetre a szélviszonyok sokévi adatai alapján  interpolálhatók. Különböző időpontokban és helyeken mért  szélirány-, szélsebesség-, valamint  stabilitás értékek használata levegőkörnyezeti  tudományos szempontból megengedhetetlen. A Pasquill kategóriák az alsó néhány tízméteres légrétegre vonatkoznak, ezért ezeknek a Szepesi-féle kategóriák mechanikusan nem feleltethetők meg. Az ipari forrásokból történő emissziók hígulásának mértéke hazánkban az alsó 300 méteres légréteg turbulencia viszonyai alapján kerül meghatározásra.  
A Szepesi féle stabilitási kategóriák országos gyakoriságának alapját az 1959-1963-as időszak adatai képezik mely Major Gy. akadémikus értékelése szerint megfelelő. A klimatológiai reprezentativitás indexének átlagos értéke az  időszakra 1,06.
lásd: http://www.levegokornyezet.hu/04b.htm

A  3D  m á t r i x  r e n d s z e r  s z a k s z e r ű  
h a s z n á l a t a   ( 4 )  
Diszperziós számításokhoz a szak- és jogszerűség feltételének jelenleg a Szepesi-féle  3D transzmissziós adatbázis (Lásd 1. táblázat) felel meg (EU-konform, hazai szabványok szerinti, klimatológiailag reprezentatív, 5 ill. 100 évi  átlagok alapján   készült).


A KvVM jelenlegi álláspontja szerint országunkban  két hivatalosan  alkalmazható szabályozás-orientált modell rendszer használható. Mint ismeretes, a Zöldhatóságok illetékes szakemberei a Transzmisszió 1.1 modellel, illetve a Szepesi-féle 3D adatmátrix-szal rendelkeznek a hatástanulmányok és a hatásterületek nagyságának ellenőrzéséhez. Célszerű annak biztosítása, hogy az ez irányú szabályozás-orientált tevékenységhez a szakértők ugyanazt a rendszert alkalmazzák.
Ismeretes ugyanis, hogy a levegőminőség számítások eredményei - a számításokhoz felhasznált modell szimulációkon, valamint pontos emissziós forrásadatokon kívül - nagymértékben függenek a felhasznált légkörfizikai adatok megbízhatóságától, illetve klimatológiai reprezentativitásától. A kérdés fontosságának megítélését egyértelműen mutatják az ország keleti, illetve nyugati területein uralkodó, egymástól teljesen eltérő szélviszonyok, szélrózsák képei.
A kérdés tisztázását és megerősítését indokolja, hogy az utóbbi időben újabb diszperziós modellek kerültek forgalomba, amelyek bár elvileg a Szepesi-féle 3D mátrix rendszeren alapulnak, futtatásukhoz mégis az eredeti 3D mátrix rendszer helyett ötletszerűen összeállított, klimatológiailag nem reprezentatív adatrendszereket alkalmaznak.
A felügyelőségek rendelkezésére álló Transzmisszió 1.1 modellrendszer használatának kizárólagos alapja a Szepesi-féle 3D mátrix rendszer.  A TR 1.1 maximális órás és 24 órás, illetve éves koncentrációkat, valamint határérték feletti túllépések előfordulását számítja. A rövididejű koncentráció meghatározásához a TR 1.1-ben szereplő órás aktuális szektor-átlagolt koncentráció használatát írja elő. Továbbá szintén ebben a szoftverben lévő hatásterület a), b), c) paraméterek szerinti számításához a füstfáklya alatti maximális órás koncentráció számítását rögzíti. Ezt egészíti ki a 24 órás szálló por hatások ellenőrzésére egyedül felhasználandó idősoros .regio fájlok alkalmazása.
Amennyiben más szoftver kerül esetleg alkalmazásra, a következő nyilvánvaló feltételeknek kell teljesülni:
A várható koncentráció számításához a rendeletek által előírt éves és órás, 24 órás átlagolási idejű számítások alkalmazandók (részletes leírás letölthető itt: http://www.levegokornyezet.hu/Transmis.doc   ).
Mivel a fentiekben részletezett hatósági előírások teljesítése a cél, nyilvánvaló hogy ennek csak olyan adatmátrix rendszer tud megfelelni, mely a rendeleti, az Eu-konformitás és a klimatológiai reprezentativitás feltételeit
az ország bármely pontjára teljesíti.
A fenti gondolatokból következik, hogy ezen meglehetősen bonyolult feltételrendszer legnyilvánvalóbb és egyben jog-tiszta teljesítése a Szepesi-féle 3D rendszer alkalmazását jelenti. Ez a rendszer az ország bármely pontjára rendelkezésre áll.
A fentiekben, ill. 1. Táblázatban részletezett országos adatbázis megvásárlása után kérem a megadott email-en érdeklődjön.
 ( szd12506@ella.hu

 ).

 

A  3D  m á t r i x  r e n d s z e r  j o g s z e r ű
h a s z n á l a t a   ( 5 )  
A  Szepesi-féle 3D transzmissiós adatbázis (lásd 1. Táblázat) 100 évi széladatok alapján formattált változata  a Szerzői Jogvédő Hivatalban (Artisjus) „ L  é g k ö r i    t r a n s z m i s s z i ó – s z á m í t á s   S z e p e s i  f é l e   s t a b i l i t á s   s z e r i n t i   m á t r i x   r e n d s z e r e „ címen   táblázatos és digitális formában letétben van. A  műpéldányt  2001. június l4-én   010614002 S   azonosító számon vették nyilvántartásba.
Ez  egyértelműen azt  jelenti,  hogy   szerzői jogvédelem  alatt áll, azaz  a rendszer-  és adatgazda, szerző,  Szepesi Dezső az MTA doktorának  tulajdona, sem részben sem egészben nem használható fel más szoftverek alapjául, vagyis futtatásához  a SZERZŐ előzetes írásbeli engedélye szükséges.  Aki azonban a szerzőtől  a 3D mátrixot megvette,  az saját céljára használhatja.  Van lehetőség az ismeretek hiányában  történt korábbi felhasználás legalizálására, az  engedély utólagos megkérésével.
A jogállapot hatálybalépésének dátuma  2001. június  14.  Ezt az  időpontot követően,  bármely engedély nélküli felhasználás jogsértésnek számít (Lásd a jogszerű adattulajdonosok listáját fent). A be nem jelentett jogsértő felhasználók felderítésével - a Felügyelőségeknél tárolt KHT példányok alapján  -  Dr.  Walter Andrea  ügyvédi irodáját bíztam meg. A  felkért Ügyvédi Iroda  az ügyben eljár.

Végezetül megemlítjük, időszerűnek látszik egy a 2000-ben tartott modellező fórumhoz hasonló TR1.1 workshop tartása zöldhatósági és felügyelőségi szakemberek számára.

1. Táblázat
Országos 3D mátrix  vonatkoztatási pontjai
(városokra, domborzat hatása alatt álló és  az  országhatáron  fekvő területekre, valamint regiókra vonatkozó fájlnevek )

 

Városok

Határterületek

Domborzat

Regio

BAJA5

HATAR10A

ALPOKA1

REGIO1

BALASA7

HATAR10B

ALPOKA2

REGIO2

BEKES12

HATAR1A

BAKONY1

REGIO3

BIHARN10

HATAR1B

BAKONY2

REGIO4

BUDA7

HATAR2A

BAKONY3

REGIO5

DEBREC11

HATAR2B

BAKONY4

REGIO6

DUNAUJ6

HATAR3A

BALAFE1

REGIO7

EGER9

HATAR3B

BALAFE2

 

ESZTER6

HATAR4A

BUDAI1

 

GYONGY7

HATAR4B

BUDAI2

 

GYOR1

HATAR5A

BUDAI3

 

HODME12

HATAR5B

BUKK1

 

JASZBER7

HATAR6A

BUKK2

 

KAPOS5

HATAR6B

BUKK3

 

KECSKE8

HATAR7A

BUKK4

 

KESZT3

HATAR7B

BUKK5

 

KISKUF8

HATAR8A

BUKK6

 

KISKUM8

HATAR8B

BUKK7

 

KISKUN8

HATAR9A

BUKK8

 

KOMAR6

HATAR9B

BUKK9

 

MARTON6

 

CSERHA1

 

MATESZ11

 

CSERHA2

 

Mezok12

 

CSERHA3

 

MEZOTU10

 

CSERHA4

 

MISKOLC9

 

GERECS1

 

MOSON1

 

GERECS2

 

NAGYKAN3

 

GERECS3

 

NYIREG11

 

GERECS4

 

orosh12

 

MATRA1

 

PAKS5

 

MATRA2

 

PAPA1

 

MATRA3

 

PECS5

 

MATRA4

 

SATORAL9

 

MECSEK1

 

SIOFOK6

 

MECSEK2

 

SOPRON1

 

PILIS1

 

SZEGED12

 

PILIS2

 

SZEKES6

 

VERTES1

 

SZEKSZ5

 

VERTES2

 

SZENT12

 

ZALAI1

 

SZOLNOK8

 

ZALAI2

 

SZOMBAT1

 

ZEMPLE1

 

TATABA6

 

ZEMPLE2

 

TISZA10

 

 

 

VAC7

 

 

 

ZALAEG2

 

 

 

 

Referencia munkáink - LKGSZ Bt.

1.  Paks térségének O-szint felmérése, 1967
(15. kép)
2.  Dunamenti Erőmű bővítésének légszennyezése, 1968
3.  Budapest gáz- és porszennyeződés alapterhelése, 1968
4.  RIGE-TITÁN Állati Fehérje Feldolgozó légszennyezése, 1969
5.  Lampart fluor szennyeződés, 1969
6.  Por- és gázemissziós megengedhető mértékére nomogram, 1969
7.  Tiszapalkonyai Erőmű légszennyezése, 1969
8.  Észak-Budapesti Fűtőerőmű légszennyezése, 1970
9.  Hidasi Enyvgyár légszennyezése, 1970
10.
Tiszaszederkényi Erőmű légszennyezése, 1970
11. Első automatikus légszennyezettség mérőház Bp. Dob u. 2-ben
      (
2. ábra), 1970
12. Paksi Erőmű II. meteorológiai felmérése, 1970
13. Kőbánya-Újhegy levegőminőségének tervezése, 1970
14. Dunamenti Hőerőmű légszennyezése, 1970
15. Paksi Erőmű III. meteorológiai felmérése, 1970
16. Kőbányai Gyógyszergyár Dorogi Gyáregységének légszennyezése,
      1970
17. Hejőcsabai Cementgyár légszennyezése, 1971
18. EGYT Hulladékégető légszennyezése, 1971
19. BVK légszennyezése, 1971
20. Hejőcsabai Cement- és Mészmű légszennyezése, 1971
21. Dunamenti Hőerőmű légszennyezése, 1971
22. Területi forrás hatása, 1971
23. Progresszív bírság előkészítése, 1971
24. Sever-2 Atomerőmű légszennyezése, 1971
25. Tiszai Hőerőmű légszennyezése, 1971
26. Borsodi Vegyi Kombinát légszennyezése, 1971
27. KGST VÁB B-134/4 javaslat, 1972
28. Települések emissziókatasztere, 1972
29. Balatonfűzfő légszennyezése, 1972
30. Tiszai Hőerőmű légszennyezése, 1972
31. Sever-2 légszennyezésének további vizsgálata, 1972
32. Sever-2 környezet biztonsága, 1972
33. Ajka porterhelése, 1972
34. Oroszlányi Erőmű bővítésének légszennyezése, 1972
35. Levegőtisztaság-védelem problémájának áttekintése, 1972
36. Számítási módszer bírság megállapításához, 1972
37. Légszennyezettség meteorológiai vonatkozásai, 1972
38. Paksi Erőmű III. Éghajlati adatok, 1973
39. Emisszió normaérték területi védettség alapján, 1973
40. Regionális háttérszennyezettség mérő állomás (
3. ábra)
       Létesítette a Levegőkörnyezet Kutató Főosztály (OMSZ 1965- 1985) az
OVH Kecskemét, Katona telep (később "K-puszta"-ra nevezve) erdei
tisztásán, 1973
41. Immisszió meteorológiai vonatkozásai, 1973
42. Emisszió értékek bírság megállapításához, 1973
43. Csepeli Papírgyár légszennyezése, 1973
44. Dunaújváros Hullámvertikum, Cellulózgyár légszennyezése, 1973
45. Oroszlányi Hőerőmű körzetében meteorológiai mérések, 1973
46. Emisszió normaértékek meghatározása, 1973
47. DÉMÁSZ Kecskeméti Erőmű légszennyezése, 1973
48. Meteorológiai torony tervezése, 1973
49. Budapesti Fűtőerőművek légszennyezése, 1974
50. Települések kén-dioxid alapterhelése, 1974
51. Bélapátfalvai Cementgyár légszennyezése, 1974
52. Csepeli Erőmű légszennyezése, 1974
53. Bükki Energetikai Kombinát légszennyezése, 1974
54. Borsodi Hőerőmű légszennyezése, 1975
55. Ajkai Hőerőmű légszennyezése, 1975
56. Városi levegőkörnyezet vizsgálata, 1975
57. Hejőcsabai Cementgyár légszennyezése, 1975
58. Püspökszilágy klimatológiája, 1975
59. Izotóp temetők levegőminőségének tervezése, 1975
60. Zöld felületek szerepe a városi levegőkörnyezet javításában,
      1975
61. Leninváros levegőminőség tervezése, 1976
62. Meteorológiai szélcsatorna (Mersich I.), 1976
63. Pécs komplex levegőminőség vizsgálata, 1976
64. Bicskei Hőerőmű légszennyezése, 1976
65. Bükkábrányi Hőerőmű komplex levegőminőség vizsgálata, 1976
66. Recsk komplex levegőminőség vizsgálata, 1977
67. Ipari nagyüzemek légszennyező hatása, 1977
68. Budapesti Szemétégető légszennyezése, 1977
69. Települések tervezésének irányelvei, 1978
70. Miskolc transzmissziós felmérése, 1978
71. Hazai nagyvárosok transzmissziós felmérése, 1978
72. Talajközeli légáramlás Budapesten, 1979
73. Talajközeli légáramlás metódikája, 1979
74. Osztrák Ligniterőmű légszennyezése, 1979
75. Meteorológiai mérések Miskolc területén, 1979
76. Meteorológiai mérések Tatabánya területén, 1979, 1980
77. Expedíciós szélmérések városokban, 1979
78. Városi légszennyeződés meteorológiai szimulálása, 1980
79. Városok levegőminőségének tervezése, 1980
80. Öriszentpéter tájrendezés, 1980
81. Budapest VII. ker. levegőminőség felmérése, 1982
82. Csepeli Fémművek Anódöntőüzem légszennyezése, 1982
83. Csepeli Papírgyár légszennyezése, 1983
84. Budapest távlati hőellátásának levegőminőség tervezése, 1983
85. Budapest hosszútávú intézkedési terve, 1983
86. Hazai Erőműrendszer légszennyezésének vizsgálata, 1984
87. Földgázipari lefúvócsővek légszennyezése, 1984
88. Ajkai Hőerőmű légszennyezése, 1984
89. Metallochemia ólom szennyezése, 1984
90. Toronyi Ligniterőmű légszennyezése, 1984
91. Légszennyező anyagok nagytávolságú terjedése, 1984
92. Nagytávolságú terjedés országos modellje, 1984
93. Levegőminőség vizsgálat a Dunai Vasműnél, 1984
94. Meteorológiai- és csapadékkémiai mérőhálózat, 1984
95. Dorogi Gyógyszeripari Hulladékégető légszennyezése, 1985
96. Por terjedés Ajka térségében, 1985
97. Metallochemia ólom szennyezése, 1985
98. Transzmissziós modellek, 1985
99. Budapest XX. Ócsai úti Hulladékégető légszennyezése, 1986
100. Észak-magyarországi Hulladékégető légszennyezése, 1986
101. Dorogi Gyógyszeripari Hulladékégető légszennyezése,1986
102. Savas eső modell, 1986
103. Beremendi Cementgyár légszennyezése, 1986
104. Városi és regionális levegőminőség térképezése, 1986
105. Budapesti Hulladékhasznosítómű légszennyezése, 1986
106. Gyöngyösoroszi HAF légszennyezése, 1986
107. Pécs és Komló légszennyezettsége, 1987
108. Tisza II. Erőmű bővítés légszennyezése, 1987
109. Pécs PCB légszennyezése, 1987
110. Rudabányai veszélyes hulladék légszennyezés vizsgálata, 1987
111. Települések egészségügyi felmérése, 1987
112. Nagytávolságú légszennyezettség vizsgálata, 1987
113. Pilisvörösvári Mikrodolomit Üzem légszennyezése, 1987
114. Várpalota meteorológiai felmérése, 1987
115. Dunamenti Hőerőmű légszennyezése, 1987
116. Regionális léptékű kén-dioxid terheltség, 1988
117. Környezetgazdálkodás döntés előkészítő rendszere, 1988
118. BVK Foszgén Üzem légszennyezése, 1989
119. Bükki Erőmű fejlesztésének légszennyezése, 1989
120. Budapest Ördögárok légáramlása, 1989
121. Borsodi Ércelőkészítő légszennyezése, 1989
122. Váci Cementgyár légszennyezése, 1989
123. Nyíregyházi Taurus Gumigyár légszennyezése, 1989
124. Borsodi Hőerőmű légszennyezése, 1989
125. Ózon réteg védelme, 1989
126. BAZ levegőminőség tervezése, 1990
127. Lábatlani Cementgyár légszennyezése, 1990
128. Kelenföldi Hőerőmű légszennyezése, 1990
129. Dorogi Erőmű légszennyezése, 1990
130. Fővárosi Hulladékégető II. légszennyezése, 1990
131. Szolnoki HAF légszennyezése, 1990
132. Települések légszennyezettsége, 1990
133. Vegyipari veszélyhelyzet modellezése, 1990
134. Buborékelv adaptálása, 1990
135. Budapest távhőellátásának levegőminőség vizsgálata, 1990
136. Katonai repülőterek klimatológiája, 1990
137. Savas depozició kritikus terhelése, 1990
138. Győri Graboplast légszennyezése, 1991
139. Magyarország korróziós térképe, 1991
140. Óbudai hajógyári sziget klimatológiája, 1991
141. Útmodell fejlesztése, 1991
142. Chinoin légszennyezése, 1991
143. Győr-Gönyű levegőminőség tervezése, 1992
144. Dunamenti Erőmű bővítésének légszennyezése, 1992
145. Algyő légszennyezettsége, 1992
146. Mór, Sárbogárd, Vértesacsa diffuzióklimatológiája, 1992
147. Budapest levegőminőségének várható alakulása, 1992
148. Mátrai Erőmű por szennyező hatása, 1992
149. Új levegős jogszabály előkészítése, 1993
150. Budapesti Hulladékhasznosító légszennyezése, 1993
151. Tiszapalkonyai Erőmű légszennyezése, 1993
152. Újpesti Hőerőmű légszennyezése, 1993
153. Transzmissziós modell Debrecenre, 1993
154. Tiszavasvári Hulladékégető légszennyezése, 1993
155. Borsodchem vinilklorid szennyezése, 1993
156. Chinoin légszennyezése, 1993
157. Áttekintés a klimaegyezményről, 1994
158. Kiskunháza sztirol szennyezése, 1994
159. Ajkai Hőerőmű légszennyezése, 1994
160. Debreceni Hőerőmű légszennyezése, 1994
161. Dunamenti Hőerőmű légszennyezése, 1994
162. Újpesti Hőerőmű légszennyezése, 1994
163. Nyíregyházi Hőerőmű légszennyezése, 1994
164. LRI Ferihegyi forrás légszennyezése, 1994
165. Chinoin légszennyezése, 1995
166. Budapest átszellőzése, 1995
167. Garéi Hulladékégető komplex levegőminőség vizsgálata I., 1995
168. Erzsébet téren létesítendő Nemzeti Színházra vonatkozó
        vizsgálat, 1995
169. Monoki HAF légszennyezése, 1996
170. Garéi Hulladékégető komplex levegőminőség vizsgálata II.,1996
171. Hat erőmű légszennyezésének vizsgálata, 1997
172. FŐTÁV Budapest komplex levegőminőségi vizsgálata, 1997
173. Soroksári Auchan légszennyező hatása, 1997
174. MO autóút levegőkörnyezeti vizsgálata, 1997
175. M5 autópálya meteorológiai tanulmánya, 1998
176. Környezetvédelmi Felügyelőségek részére távmodellezés, 1998
177. Transzmissziós szabvány korszerűsítés, 1998
178. Városföldi forrás légszennyezése, 1998
179. Törökszentmiklósi forrás légszennyezése, 1998
180. Almásfűzítői Erőmű légszennyezése, 1998
181. DBR Metro levegőminőség vizsgálata, 1998
182. Zalaegerszegi Tungsram légszennyezése, 1998
183. M5 bevezető szakasz légszennyezése, 1998
184. M7 autópálya meteorológiai tanulmánya, 1998
185. Dunamenti Hőerőmű légszennyezése, 1999
186. M43 autóút meteorológiai tanulmánya, 1999
187. Bajai kikötői forrás légszennyezése, 1999
188. M7 autópálya légszennyezése, 1999
189. Budaörsi Fűtőmű légszennyezése, 2000
190. Lajosmizsei Tüzihorganyzó Üzem légszennyezése, 2000
191. Újpesti Szennyvíz bűz vizsgálata, 2000
192. Transzmissziós modell összehasonlítás, 2001
193. Szolnoki Aszfaltkeverő Üzem légszennyezése, 2001
194. Győri Hulladékégető légszennyezése, 2001
195. Debreceni Szennyvíztisztító légszennyezése, 2001
196. Oroszlány transzmissziós bázisa, 2001
197. Dunamenti Olajfinomító légszennyezése, 2001
198. Új Nemzeti Színház transzmissziós vizsgálata, 2001
199. Alsónémedi forrás légszennyezése, 2001
200. Újpesti szennyvíz, 2001
201. Modell rendszerek összehasonlító vizsgálata, 2001
202. Szolnok Aszfaltkeverő Üzem légszennyezettsége, 2001
203. Győri Hulladékégető légszennyezettsége, 2001
204. Debrecen Szennyvíztisztító légszennyezettsége, 2001
205. Alsónémedi Logisztikai Központ légszennyezettsége, 2001
206. Jászberényi Hűtőgyár légszennyezettsége, 2002
207. A főváros alap légszennyezettsége, 2002
208. Göd-SAMSUNG légszennyezettsége, 2002
209. Dunaújváros EMA-POWER Kft Erőmű légszennyezettsége, 2002
210. Pécsi Erőmű légszennyezettsége, 2002
211. Budapest Fő u. 14-18 légszennyezettsége, 2002
212. Dunaújváros Hidrogéngyár és Kénmentesítő légszennyezettsége, 2002
213. Budai BAUMAX légszennyezettsége, 2002
214. TRANSZMISSZIÓ1.0 szoftver fejlesztése (TR1.1), 2002
215. Bükkösd légszennyezettsége, 2003
216. Hosszúpályi Gázmező légszennyezettsége, 2003
217. Lajosmizsei Hulladéklerakó légszennyezettsége, 2003
218. HNS-TRANSMISSION és AERMOD-HNS modell leírás EEA számára, 2004
219. Szolnoki Tiszai Vegyi Művek légszennyezettsége, 2004
220. Debrecen Szennyvíztisztító légszennyezettsége, 2004
221. Győr-Rába Rt. bűz felmérése, 2004
222. Törökszentmiklósi Galván Üzem légszennyezettsége, 2004
223. Debrecen vízpótlásának légszennyezettsége, 2004
224. Tatabánya- Vértesszőlős főút légszennyezettsége, 2004
225. Szabadszállási Kiképző Központ légszennyezettsége, 2004
226. Budaörsi laktanya légszennyezettsége, 2004
227. Budapest Gyömrői út kémény-hűtőtorony egymásra hatás, 2004