Kémiai vonatkozások | Klimatikus vonatkozások

 

Mely évek levegőkörnyezeti adatait válasszuk ?

Az utóbbi két évtized leginkább normálnak tekinthető évei 1995, 1997, 1998, 1994..., illetve a normáltól leginkább eltérőek 1981, 1983, 1996, 1991...
Az 1881-2001 közötti időszak egyes éveinek eltérése az időszak átlagától, a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek éves gyakorisága alapján.

Szerzők: Major György, Károssy Csaba, Szepesi Dezső

A Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek évi gyakoriságainak 120 évi átlagukhoz viszonyított közelségük mértékének kiszámítására a

összefüggés szolgál, ahol:

  • T a közelség mértéke
  • az i index a makroszinoptikus helyzeteket jelöli
  • y az adott évbeli gyakoriság
  • Y a referencia időszakra vonatkozó átlagos gyakoriság
  • D^2 a referencia időszakra vonatkozó szórásnégyzet
  • a felülvonás az átlagolást jelenti az összes i-re

A makroszinoptikus helyzet alapján az évek átlaghoz való közelség mértéke nem függ a gyakoriság nagyságától, csak a változékonyságától, ha értéke 1, akkor megfelel annak, mintha egy változó esetén az eltérés az egyszeres szórásnál lenne. Az 1-nél kisebb értékek közelebb vannak, a nagyobbak távolabb vannak az "egyszeres szórásnál" az átlagos évtől. Az átlagos távolság a referencia időszak összes éveiből számolva =1 kell, hogy legyen.

Rangsor

Év

Reprezen- tativitási index (leginkább)

Év

Reprezen- tativitási index

Év

Reprezen- tativitási index

Év

Reprezen- tativitási index (legkevésbé)

1978

0,296

1987

0,699

1964

0,933

1961

1,154

1955

0,311

1985

0,706

2000

0,933

1975

1,155

1957

0,335

1896

0,708

1970

0,934

1929

1,164

1931

0,372

1908

0,723

1910

0,935

1907

1,165

1927

0,378

1934

0,729

1990

0,960

1923

1,175

1995

0,403

1912

0,745

1952

0,997

1958

1,177

1997

0,405

1913

0,746

1884

1,004

1963

1,203

1998

0,406

1926

0,747

1930

1,007

1991

1,216

1891

0,427

1894

0,749

1890

1,009

1966

1,219

1988

0,431

1992

0,752

1968

1,013

1984

1,225

1994

0,453

1909

0,759

1901

1,017

1976

1,238

1940

0,470

1893

0,760

1999

1,019

1932

1,240

1993

0,473

1954

0,761

1898

1,032

1945

1,245

1886

0,497

1917

0,766

1960

1,039

1887

1,252

1922

0,503

1950

0,780

1911

1,039

1967

1,259

1897

0,503

1979

0,781

1904

1,041

1969

1,286

1892

0,534

1986

0,809

1936

1,050

1972

1,327

1889

0,544

1883

0,822

1905

1,054

1933

1,336

1971

0,549

1925

0,831

1959

1,054

1921

1,443

1948

0,555

1956

0,832

1918

1,067

1982

1,496

1973

0,563

1947

0,834

1989

1,073

1938

1,539

1965

0,570

2001

0,835

1919

1,081

1916

1,585

1935

0,583

1943

0,856

1915

1,095

1944

1,597

1888

0,593

1962

0,860

1953

1,102

1996

1,615

1937

0,647

1942

0,865

1980

1,106

1983

1,625

1881

0,649

1974

0,880

1885

1,114

1946

1,968

1951

0,653

1924

0,883

1903

1,120

1939

2,012

1977

0,674

1928

0,893

1906

1,122

1900

2,050

1882

0,683

1949

0,916

1941

1,124

1920

2,252

1895

0,688

1914

0,922

1902

1,136

1981

2,466

1899

3,251

Klímaváltozás középtávon hazánkban?
kérdések-válaszok
Hazai éghajlatkutatók hozzászólásai alapján átdolgozva

Tények: Az üvegház hatású gázok koncentrációi a légkörben a 19. század óta növekedést mutatnak. A kibocsátás mértéke az utóbbi évtizedekben megnövekedett.
Az üvegház hatású gáz koncentráció növekedés és az éghajlat változás összefüggése jelenleg nem kellőképpen feltárt jelenség, melyet az atmoszféra-óceán rendszer kölcsönhatása ill. számos visszacsatolási mechanizmus befolyása bonyolít. További nehézséget jelent - amire tulajdonképpen a gazdasági tervezők kíváncsiak - a feltételezett globális változások hatásának országos léptékben középtávon való számszerűsíthetősége.
A feltételezett éghajlatmódosulás gyakran tapasztalt zsurnalisztikus, hírérték növelő túlhangsúlyozása, (nem beszélve a számtalan e témájú pályázatról) a klimatológusok számára kötelezővé teszi a kérdéssel kapcsolatos jelentős mértékű bizonytalanságok megfogalmazását. Ennek elmulasztása vezethetett a múltban pl. a belvízlevezető csatornák kötelező tisztításának elhanyagolásához, árvízveszélyes területekre való betelepedéshez, stb. melyek gazdasági kárt okozó hatása százmilliárdokban mérhető.
E fokozott érdeklődésre számot tartó témáról a Magyar Tudományos Akadémián 2002 március 11-én vitaülést tartottak klimatológusaink ( Mika János doktori tézisei). A fentiekben említettek miatt célszerűnek látszik, ha az ülésen kibontakozott élénk vita lényegéről a hazai gazdasági élet tervezőit, továbbá a téma iránt érdeklődőket késedelem nélkül tájékoztatjuk.
1. Kérdés: Az éghajlat változás problematikája a szakirodalomban részletezett levegőkörnyezeti kockázati kategóriák közül melyikbe tartozik:
(a) Ismert, tervezhető,
(b) Ismert, nem tervezhető és
(c) Feltételezett veszély iránti felelősség felvállalása.
Válasz: Az éghajlatváltozás problematikája a (c) kategóriába tartozik.
2. Kérdés: Világviszonylatban hány jelentősebb team foglalkozik a globális éghajlatváltozás ill. a regionális kihatások számszerűsítésével, különösképpen a léghőmérséklet és a csapadék várható változásának becslésével? Vizsgálataiknak (időbeliség, változás várható mértéke) területi megoszlásban megadott részletei mennyire térnek el egymástól ill. a hazai kutatások eredményeitől.
Válasz: Jelenleg kb. 16 team foglalkozik a témával, kutatási eredményeik jelentős mértékben (60-80 %) eltérnek.
3. Kérdés: Alkalmas-e az OMSZ szekuláris klimatológiai állomás hálózata a feltételezett éghajlatváltozás monitorozására ill. a változások detektálására? Ezt milyen minőségbiztosítási és ellenőrzési technikák alkalmazása segíti elő? Ha az OMSZ megfigyelő hálózat alkalmas erre, tapasztalható-e a léghőmérséklet ill. csapadék átlagos, ill. anomalikus értéksorainak klimaváltozással indokolható trendje?
Válasz: A hazai szekuláris klimatológiai állomás hálózat 16 tagból áll. Ezekből kb. 5 állomás adatsora alkalmas trend analízisre, mivel az állomások az elmúlt 50 esztendőben - sajnos meggondolatlanul- gyakran át lettek telepítve és a helyben maradottak környezete is sok esetben megváltozott. Ehhez adódik, hogy az észlelési időpontok is változtak a korábbi napi 3-ról 4 időpontra. Ezen zavaró hatások miatt a mérési sorokat homogenizálni kell, ami jelenleg folyik. Csak hosszú sorozatú homogenizált adatsorok válhatnak alkalmassá az átlagértékekben ill. az anomáliák mértékében esetlegesen megmutatkozó éghajlatváltozási jel detektálására.

Összefoglalás:

(a) A hazánkban a jelenleg rendelkezésre álló léghőmérséklet és csapadék adatsorok többsége alapján éghajlatváltozásra utaló jelek nem detektálhatók.
(b) Középtávú gazdasági tervezésekhez a levegőkörnyezeti állapot (léghőmérséklet és csapadék átlag és szélső értékek) megismerésére ill. felmérésére irányuló vizsgálatok számára a korábbi 10, 30, 50, vagy 100 éves hisztorikus adatsorok felhasználása indokolt.
(c) A globális környezetpolitikai megfontolásokon alapuló IPCC jelentés létrehozásának célja kizárólag a kormányok figyelemének felhívása volt. Az IPCC globális felmelegedési felhívás regionális változások becslésére való alkalmazása a (b) pontban ajánlott közelítésnél jóval nagyobb bizonytalansági kockázatot jelent.

Klimatológusaink eddig beérkezett véleményét köszönettel vettük és az alábbiakban adjuk közre:


Dr. Probáld Ferenc MTA doktora, tszv. egyetemi tanár:
ad a) Elvileg a trend-analizisre alkalmas 5 állomás megfelelő lehet az éghajlatváltozási jel detektálására. Véleménye szerint Mika az 1980-2000 időszakra végzett is erre irányuló vizsgálatot.
ad b) Az éghajlat abszolút változatlanságának hipotézise véleménye szerint irreális, és kb. ugyanannyi kockázatot jelenthet, mint az IPCC jelentésen alapuló becslés.

Dr. Szász Gábor MTA doktora, egyetemi tanár:
A " c." választ tartja reálisnak.
Véleménye szerint:
A hőmérsékletre és a csapadékra vonatkozó, különböző éghajlat kutatóktól származó középtávú becslések eltérőek, amennyiben regionális skálára vonatkoznak,
A hőmérsékleti sorok valóban még homogenizálásra várnak, azonban némi kétség merül fel benne arra vonatkozóan, hogy a homogenizálás után az idősor alkalmas lesz-e a reális anomáliák idősorainak előállítására, lehet hogy a korrigálással némely hiba eltűnik, de egyidejűleg újabb hibát juttatunk be a sorba.
A csapadéknál lényegesen egyszerűbb esettel állunk szemben. Kétséges, hogy a homogenizált adatsorok jobbak lennének, mint az eredeti sorok, amennyiben a mérések folytonosak - tehát hiánypótlásra nincsen szükség - feltétel viszont, hogy a csapadékmérő állomás helye jelentősen ne módosuljon. Ez azt is jelenti, hogy egy település területére vonatkozó adatsor gyakorlatilag kielégíti a homogenitás tágabb értelemben vett kritériumait.
Összefoglalva:
Saját vizsgálatai szerint a csapadék idősorában szignifikáns csökkenés állapítható meg éves, illetve néhány évszakos idősor trendjében 16 állomás alapján.
Középtávú gazdasági tervezésekhez minimálisan 50 éves idősorok alkalmasak a csapadék trendjének megállapításához, mivel az utóbbi 50 évben következtek be az erőteljesebb megváltozások.
A politikai és gazdasági közélet igényel hazánkban is a regionális változásra vonatkozó feltételezést, amely természetesen az első kérdés " c. " pontjának formája szerint értelmezhető.

A kérdés összefoglalójával egyetértenek :
Dr. Koppány György MTA doktora, egyetemi tanár
Dr. Károssy Csaba kandidátus, főiskolai tanár
Dr. Rapcsák Tamás MTA doktora, matematikus
Javaslataikat a módosított anyagban figyelembe vettük. Rapcsák T. szerint : Esetleg félrevezető az összefoglalás (a) pontja. Hiszen lehet, hogy vannak éghajlatváltozásra utaló jelek, de az adatsorok és/vagy eszközök nem olyan minőségűek, hogy ki lehessen mutatni, de az is lehet, hogy az ingadozások még nem léptek túl bizonyos határokat.

 

100 éves hőmérséklet- és csapadékmenet / 100yr temperature - precipitation march

Yearly air temperature march for Hungary

Yearly precipitation march for Hungary

Az utóbbi évek klimatius tényezőinek normalitása

Levegőkörnyezeti Kézikönyv. Az MTA/FTO/MTB Levegőkörnyezeti Albizottsága által 1995 okt. 19-én rendezett Szimpózium előadásai. A LKGSZ Bt. kiadványa 1996

Schirokné Kriston Ilona - dr. Szentimrey Tamás - dr. Károssy Csaba

A levegőkörnyezettel kapcsolatos kérdések tárgyalásánál a klimatológustól azt várják, hogy a meteorológiai jellemzők - azaz a meteorológiai elemek, mint pl. a léghőmérséklet és a csapadék-, illetve a makroszinoptikus helyzetek utóbbi évben és évtizedben való viselkedését leírják a (legalább) száz éves átlagokhoz viszonyítva. Más szóval: válaszoljanak arra a kérdésre, hogy mikor, mennyire tért el a normáltól, azaz a hosszú idősor átlagától a meteorológiai elemek közelmúltban mért, észlelt értéke; és ez hogyan tükröződik a makroszinoptikus helyzetek gyakoriságában.
Előadásunk ezekre a kérdésekre ad választ.
A történelmi adatsorok ismerete lehetővé teszi a léghőmérséklet és a csapadék havi átlagainak és anomáliáinak történeti perspektivában való szemlélését, bemutatja ezen klimatikus hatótényezők természetes ingadozásának mértékét. A történelmi adatsorok alapján lehetőség nyílik arra is, hogy az egyes évek reprezentativitását értékelhessük, ami a tervező mérnökök számára elengedhetetlenül szükséges ismeret.

Meteorológiai adatsorok elemzése

A címben megfogalmazott feladat elvégzéséhez elsőként a normálokat kell meghatározni. Ehhez hosszú idősorokra van szükségünk, tehát csak azokat az állomásokat vehetjük figyelembe, amelyeknek naponként többszöri (legalább 3-szori) hőmérsékleti-, illetve egyszeri csapadék-mérési adata rendelkezésünkre áll több mint száz év óta.
A kezdési időpont érzékeléséhez pár szó tudománytörténeti kiegészítést kell tenni: Az Országos Meteorológiai Szolgálat idén ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját, a jogelőd Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet 1870-ben alakult meg, mint Európában és a világon- London, Párizs, Szentpétervár és Bécs után- szám szerint az ötödik önálló meteorológiai intézmény, a monarchiabeli bécsi intézettől 47 állomást véve át. Ezen állomások közül 14 állomás volt a mai Magyarország területén.
Kiindulási adatbázisunkat a 15. ábrán látható 16 állomás 1881-1994 közötti naponkénti meteorológiai mérései adják. Az állomások elhelyezkedése egyrészt lehetőséget biztosít kisebb régiók levegőkörnyezetének klimatikus állapotanalízisére. A 16 állomás ugyanakkor jó lefedi az országot, ezért az adatok alkalmasak arra is, hogy országos léptékű következtetések alapjául szolgáljanak.

Figure 15
15. ábra
 

Hosszú adatsorral rendelkező meteorológiai állomások Magyarországon

A léghőmérséklet havi átlagának és a csapadék havonkénti összegének a 16 referencia állomásra számolt adataiból aritmetikai átlagokkal képeztük az országos átlagértékeket. Az országos átlagértékek idősorai, nyilvánvalóan eltakarják a területi és időbeli részleteket, viszont alkalmasak arra, hogy az egész országot érintő természetes éghajlati ingadozásokat bemutassák.
A 16. ábrán a hőmérséklet havi és évi országos átlagainak homogenizált idősorait mutatjuk be. A homogenizálást Szentimrey T. készítette el, a Kremsmünster-i és az Ógyalla-i homogén hőmérsékleti adatsorok felhasználásával. A homogenizálást az észlelési soron törést okozó állomási helyváltoztatások, a mérőműszerek típus cseréi, továbbá a napi hőmérsékleti átlag kiszámolásának módszerében történt módosítás tette szükségessé.
A 16. ábra függőleges tengelyén feltüntetett hőmérsékletek-bár az egyes hónapokban más és más értékközök körül ingadoznak-, de a 12 hónap ábráján azonos léptékűek, így első ránézésre összehasonlíthatók: a téli hónapok havi hőmérsékletei sokkal változékonyabbak, mint a nyári hónapok értékei. A vízszintes egyenesek az átlag, az átlagnak a szórással növelt, illetve csökkentett értékei. A leghidegebb január 1893-ban és 1940-ben volt, mindkét évben -9,3 Celsius-fok volt a havi országos léghőmérséklet. A februárok közül az 1929 évi -9,1 Celsius-fokos és az 1956 évi -8,8 Celsius- fokos átlaghőmérséklet volt a legalacsonyabb. Az 1992 év forró augusztusa még frissen él emlékezetünkben, amikor 26,6 Celsius-fok volt a havi országos átlaghőmérséklet.

Figure 16
16. ábra
A havi és évi átlaghőmérsékletek homogenizált idősorai Magyarországon

A 16. ábra 13-dik grafikonja az évi hőmérsékletek idősora, a havi bontású ábrákhoz viszonyítva duplájára nagyított hőmérsékleti beosztással. A 114 év hőmérsékleti átlagára 10,8 Celsius-fok adódott. A havi átlaghőmérsékletek változékonysága sokkal nagyobb országunkban a téli hónapokban, amire az empirikus szórás értékének változása utal: november és március között 2 Celsius-foknál nagyobb értékeket kaptunk, január hónapra adódott a legnagyobb empirikus szórásérték: 2,9 Celsius-fok. A hőmérséklet természetes ingadozása nagyobb tehát télen. De az év további 7 hónapjában sem csökken 1,2 Celsius-fok alá az empirikus szórás értéke, ezt a minimumot július hónapra kaptuk. Az évi hőmérsékleti átlagok szórása 0,8 Celsius-fok.

Figure 17
17. ábra
A hőmérséklet évi menete Magyarországon

A 17. ábra első rajzán is jól tükröződik ez a tágabb intervallum a téli időszakban az átlag körül, amit a hőmérséklet 114 évi átlagából rajzolt évi menete köré von a szórással növelt, illetve csökkentett értékek felvitele. A középső görbe már tartalmazza a legutolsó évtizedünk adataiból képzett 10 éves átlagot is. Látható, hogy a 114 éven belül (hiszen az átlag képzésében ez az utolsó évtized is szerepelt) az utóbbi 10 év a november kivételével átlag feletti volt.
Vessünk egy pillantást a legalsó ábrára, ahova az 1995 első félévének adatait is felvittük. A februári kiugró értéket követően (idén februárban volt a tavasz!) a többi hónap hőmérséklete átlag körüli volt.

Figure 18
18. ábra
A havi és évi átlagos csapadékösszegek idősorai Magyarországon

A 18. ábrán az országos csapadék havi összegeinek 114 éves idősorait mutatjuk be az év 12 hónapjára. A függőleges tengelyek azonos léptékűek; a vízszintes egyenesek az átlag, az átlagnak a szórással növelt, illetve csökkentett értékei. A legkisebb havi csapadékösszeg 1949 februárjában volt, akkor csupán 2 milliméternek adódott az országos átlag. A legnagyobb értéket, az 1896 augusztusi 140 millimétert jól megközelítette 1974 októberben a 135 milliméteres másodmaximum.
A régi csapadék megfigyelések, amennyiben azok az osztrák-, vagy a Schenzl-, majd az Anderkó-féle csapadékmérővel történt észlelésekből származtak, a valóban lehullott csapadéknál többet mutattak, mert ezeket a régi esőmérőket nem védte semmi az esőmérő külső oldaláról történő beszivárgás ellen. Ez a beszivárgás az esőmérőknek évről-évre romló és lazábbá váló szuronyzára következtében mind nagyobbá vált és végül a hiba rendszerint állandósult. Az így keletkező csapadéktöbblet átlagban mintegy 12%-ra volt tehető (téli tartós esőnél a 15%-ot is meghaladhatta). Ezt a kétségtelenül fennálló, de változó hibát utólag javítani elég körülményes, mert nem lehet megállapítani a hiba növekedésének mértékét, viszont egészen biztos az is, hogy az egyöntetűen alkalmazott javítással ugyancsak önkényesen járnánk el.
Ezt a hibát 1913-ban fedezték fel, az esőmérőket az állomások nagy részén kicserélték Hellmann-féle ombrométerekre, de még évekkel később is több helyen mértek régi esőmérővel, a teljes csere 1932-ben történt meg.
Elődeink (Réthly A., Hajósy F.) jóvoltából a mérési adatok korrekciói a századelejei párhuzamos észlelések kapcsán a legtöbb helyen megtörténtek, de nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a múlt századi adatok akár 5-10 %-kal nagyobbak a valóban lehullott csapadékmennyiségnél.
A 18. ábra utolsó (13) grafikonja az évi csapadékösszegek idősora, természetesen a függőleges tengely eltérő beosztásával. Az évi csapadékösszeg országos átlaga a 114 éves időszakra 603 milliméter, az empirikus szórás mértéke 87 milliméter.

Figure 19
19. ábra
A csapadék évi menete Magyarországon

A 19. ábra felső rajzán a magyarországi csapadéknak a 114 éves időszakból számolt évi menete látható; ami egy kettős hullámot ír le: a főmaximum júniusban, a másodmaximum októberben, a legkevesebb csapadék pedig januárban van általában. A csapadék a legváltozékonyabb meteorológiai elem, amire ezen az ábrákon az átlagnak a szórással növelt, illetve csökkentett értékeit mutató görbe távolsága utal. Az empirikus szórás értéke januárban a legkisebb (+-16 mm), ami fokozatosan nő egy kb. 25-ös értékig, amit nyáron (V-VI-VII hónapokban) ér el, ekkor a növekedése megszűnik, de októberben hirtelen 30-as értékre ugrik, ami a januári szórás értéknek csaknem duplája. Más szavakkal: a legváltozékonyabb meteorológiai elem, a csapadék egy éven belüli menetét vizsgálva az őszi másodmaximum értékei mutatják a legnagyobb változékonyságot a 114 éves idősor tanúsága szerint.
A középső ábra már tartalmazza a legutolsó évtizedünk adataiból képzett 10 éves átlagot is. Látható, hogy a 114 éven belül (hiszen az átlag képzésében ez az utolsó évtized is szerepelt) az utóbbi 10 évben a májusok megközelítették, és csupán a novemberek haladták meg az átlagot, a többi hónapban átlag alatti volt ugyan a havi csapadékösszeg, de értéke elég közel van a 114 évi átlaghoz.
A legalsó ábrára az 1995 első félévének adatait is felvittük. Az idei február nem csak magas hőmérsékletével, hanem csapadékosságával is kiugró értéket képvisel, az év többi hónapja átlag körüli (inkább feletti) volt.

Makroszinoptikus helyzetek elemzése

A XX. század első évtizedétől kezdődően néhány kutató időjárási típusokat definiált a napi észlelési adatok alapján, és az átlagértékek helyett ezen típusok gyakoriságával jellemezte az éghajlatot.
A levegőkörnyezeti elemzésekhez Magyarországon jól alkalmazhatók a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek (1957), ezeknek Károssy Cs. által az utóbbi évekre előállított értékei 1881-től állnak rendelkezésre.
Péczely Gy. 13 típust, azaz hazánk időjárására jellemző makroszinoptikus helyzetet (11a. ábra) különített el egymástól. Ezek segítségével lehetőség nyílik arra, hogy egyetlen számérték segítségével reprezentáljuk a regionális léptékű áramlási, léghőmérsékleti, csapadék, felhőzeti stb. viszonyokat. E típusok segítségével kijelölhetők mértékadó időszakok, amelyek hűen reprezentálják környezet-gazdálkodási szempontból egy adott terület klimatikus viszonyait. Ugyanakkor világosan kideríthető, hogy mely évek mérési pl. szél adatai azok, amelyek nem reprezentálják hűen egy adott helyen uralkodó légáramlási viszonyokat, így az ebből az időszakból származó mérési adatok nem alkalmasak pl. levegőminőség tervezésekhez.
A 13 típus közül kettőt választottunk ki, azt a kettőt, amelyik egész évben a
legnagyobb csapadékot adja. Egyik esetben Magyarország felett helyezkedik el egy cikloncentrum ©, a másik esetben (CMw) hazánk egy mediterrán ciklon előoldalának áramlási rendszeréhez tartozik (20. ábra).

Figure 20
20. ábra
A CMw és C makroszinoptikus helyzetek és gyakoriságuk

Mindkét makroszinoptikus helyzet 114 évi gyakorisága utal a csapadék évi menetének kettős hullámára, hiszen ezek a típusok a legfőbb csapadékalakítók hazánkban. Az egyes típusoknak a 80-as évtizedben (nem azonos az eddigi 10- éves idő intervallummal) való gyakoriságát mutatja az ábra második oszlopa. Bár a két makroszinoptikus helyzet gyakorisága határozott növekedést mutat, ez nem volt elegendő az országos csapadék, átlagot meghaladó növekedéséhez. Meg kell azonban jegyezni, hogy a mediterrán ciklon elsősorban a Dunántúlra ad nagy csapadékot, az országos átlagban elmosódhat a hatása. A 20. ábra utolsó oszlopa az 1993 évi típus- gyakoriságot mutatja, ahol két anomáliára hívjuk fel a figyelmet: a mediterrán ciklon egyáltalán nem fordult elő január, május és július hónapokban, a ciklon centrum pedig január, február és áprilisban-az őszi hónapokban pedig mindkét típus gyakorisága pedig lényegesen nagyobb volt az átlagnál. Az 1993-as országos csapadék évi menetén (21. ábra) látható a felsorolt téli-tavaszi hónapok csapadék-szegénysége, továbbá az őszi hónapok átlagon felüli csapadéka.

Figure 21
21. ábra
A csapadék évi menete.

Az ország szélcsatornái

-A tényleges szélenergia potenciál feltárása-

 Dr. Szepesi Dezső, Feketéné dr. Nárai Katalin

Levegőkörnyezet-gazdálkodási Szaktanácsadó Bt. szd12506@ella.hu

Összefoglaló : Jelen vizsgálat célja annak bemutatása, hogy 250 talaj közeli és magassági szélmérő állomás sok évtízedes (1881-1989) adatainak speciális analízise alapján már reális kép adható a szél energia potenciál hazai helyzetéről. Ennek alapján már megbízható klimatológiai valószínűséggel kijelölhetők az ország területén a jövőben is várhatóan kialakuló – energia termelés szempontjából igen fontos - szélcsatornák. Ismertetésre kerül a rövid idejű terepmérések adatainak vonatkoztatása hosszabb távú mérések tükrében. Bemutatásra kerül továbbá a műholdas mérések, numerikus modellek által generált szélmezők információ tartalmának, felhasználhatóságának lehetőségei ill. korlátai.

Széladatok, információk reprezentativitása

A légáramlás időben és térben igen változó meteorológiai elem. Nem mindegy, hogy milyen adatbázisra, információ forrásra támaszkodunk.

Időbeli reprezentativitás: Szélsőséges klímájú hazánkban legbiztosabb ha legalább 5 éves időtartamból származó széladatokat alkalmazunk. Kivételt képez az olyan „normális” évből származó adatsor, melyben a jellegzetes időjárási (makro-szinoptikus) helyzetek gyakorisága jól közelíti azok 100 éves időszakban előforduló eloszlását (lásd www.levegokornyezet.hu| Kutatási eredményeink | Klimatikus vonatkozások | Melyik évet válasszuk ? ).

Térbeli reprezentativitás: Az uralkodó légáramlás iránya és sebessége függ a geográfiai elhelyezkedéstől, a talaj felszíntől való magasságtól (általában felfelé nő ill. jobbra fordul), a közelben (10 m-eken belül) lévő áramlási akadálytól, a talajfelszín (néhány km) érdességétől és az orográfia (néhány 10 km) hatásától.

Bár a meteorológiai szabványok a szélmérő állomások telepítésének, műszerezettségének követelményeit pontosan előírták, a gyakorlatban a későbbi években nem mindig volt megvalósítható a nagyobb körzet szabad légáramlásának mérésére vonatkozó igény biztosítása. A szélrózsás ábrázolás ezért felelt meg a gyakran egymással is nehezen összevethető, különböző körülmények között mért széladatok bemutatásának.

A széllel kapcsolatos műszaki igények (szélnyomás, szél energia potenciál, légszennyezettség terjedésének modellezése stb.) konkretizálódásával szükségessé váltak izovonalas vagy digitális ábrázolású széltérképek készítése, melyek a szélirányt, ill. a szélsebességet a térben folytonosan változó elemként tekintették. Ezekhez viszont, olyan szél információra van szükség, mely a méréseket zavaróan befolyásoló (pl. helyi áramlási akadályok) hatásoktól, ill. a feldolgozás során keletkezett problémáktól mentesített adatokra épül.

Ilyen széltérképeket készítettünk a korábbi időszakokban különböző műszerekkel, különböző körülmények között mért és értékelt nagyszámú (250) talaj közeli, ill. magassági állomáson végzett hosszúsorozatú (110 év) értékek alapján, un. adat asszimiláció (objektív és szubjektív térbeli simítás) módszerének alkalmazásával.

  Széladatok beszerezhetősége, letölthetősége

A megújuló energiaforrások feltárásának érájában ennek érdekében számos adatforrás áll rendelkezésre.

Legkönnyebben elérhető a RETSCREEN http://www.retscreen.net/ang/menu.php metodika ill. adatforrás, továbbá megújuló energia potenciál távoktató csomag, amely - mivel az egész Földgömbre vonatkozik - hazánkra csak nagy vonalú becslésként használható.

Szél adatsorok elsősorban az Országos Meteorológiai Szolgálatnál szerezhetők be fizető szolgáltatás keretében. Aktuális szélértékek az OMSZ honlapjáról is leolvashatók költségmentesen 8 állomásra.

Ezen adatok azonban nem alkalmasak hazánk szélenergia potenciáljának klimatológiai értelemben vett felmérésére elsősorban ritka elhelyezkedésük és pontatlanságuk miatt. Ezzel szemben bizonyos mértékig felhasználhatók rövididejű terepen végzett pilot mérések adatainak interpretálásához.

Széltérképek készítése sík és enyhén dombos területekre

A szél térkép a LKGSZ Bt. által kidolgozott metodikáját az alábbiakban foglaljuk össze:

A talaj feletti 10 m, ill. 500 m magasságú szintek adat asszimilációs módszerrel kidolgozott térképeiről az egész országot lefedő 10 km x10 km felbontású rácspontoknál, a szélirány ill. a légköri stabilitás szerint súlyozott éves átlag sebesség párokat képezünk. Ezen adat párokból meghatározzuk a sebesség profil egyenlet p exponensét. Ennek segítségével 20, 30, 50 és 100 m-es magasságokra kiszámítjuk a nagy valószínűséggel várható átlagos évi sebesség értékeket, majd ezek alapján a különböző magasságokba telepítendő szélkerekek számára mértékadó szélcsatornák területi elhelyezkedését. Ezt követi a kritikus szélsebesség tartomány évi előfordulási óraszámainak, ill. az optimális szélsebesség előfordulását szemléltető térkép elkészítése, majd a rácspontonként meghatározott évi óraszámok izovonalas vagy digitális formában történő értékelése.

  Domborzat légáramlás módosító hatásának figyelembevétele

Az uralkodó északnyugati légáramlás zónájába eső hazánk szélviszonyait erősíti, máshol módosítja, hogy az északi, ill. az észak- keleti irányítottságú helyzetekben a hideg levegő az Északi Kárpátok hegytömegét megkerülve NW és NE irányokból két szélkapun (Morva horpadás, Erdős Kárpátok) hatol be. Ezáltal a Kárpát medencében jelentősen megnöveli a NW, ill. a NE szélirányok gyakoriságát. A nagyobb hegységek mellett a közepes dombok, szél kapuk, völgyek is jelentős áramlás módosulást okozhatnak.

Ezért az előző fejezetben sík területekre bemutatott közelítés domborzat áramlás módosító hatása esetén korrigálásra szorul. A korrekcióra javasolható legjobb módszer a WaSP modell. Alkalmazása tömören a következő lépésekben foglalható össze:

A talaj feletti 500 m magas szint sok évtizedes adatai alapján meghatározott regionális léptékű szél térképet felhasználva lefelé extrapoláljuk a szélenergia potenciál paramétereit a vizsgált pont 10 km-es körzetének rácspontjainál leolvasott izohipszák, ill. érdességi paraméterek felhasználásával.

  Összefoglalás

A szélenergia potenciál egzakt felmérésére tulajdonképpen sűrűn telepített 100 m magas mérőtornyokra lenne szükség. Mivel ez kivitelezhetetlen és többek között gazdaságilag sem indokolt, a szélpotenciál felmérésére közelítő módszereket alkalmaznak. Minthogy a számított potenciál helyessége csak utólag, hosszabb távon derül ki, javasolandó olyan módszer alkalmazása, melynek megbízhatósága a leginkább garantálja a korábbi hosszabb mérési sorozatokból leszűrhető valószínűség bekövetkezését.

Külföldi tapasztalatok alapján előre óvhatók azok a beruházók, akik - kényelmi megfontolásból, ill. a „ printed digital data and maps are perfect” misztérium bűvöletébe esve - nem klimatológiailag reprezentatív széltérképekre alapozzák tervezéseiket.

  Hivatkozások

A. Defant 1923, Hegyfoky K. 1894, Béll B. 1984, Berényi D. 1930, Péczely Gy. 1968, Károssy Cs. 2002, Tóth G. 1933.